KAM S DE?MI - Svet kreatívnych detí a ich rodičov
Nedeľa, 26. Marca 2017
Prihlásiť sa

Výtvarná sú?a?
Inzercia
Bema Slovakia, ?ilina, Martin

Bema Slovakia, ?ilina, Martin

?ilina, Martin

BEMA – športovo - plavecké centrum organizovala detské víkendové plavecké  kurzy od roku 1996. Plavecké kurzy prebiehali v prenajatých priestoroch areálu plávania ZŠ Martinská v ?iline. Od roku 2005 rozšírila svoju činnos? o organizovanie „Plaveckej škôlky“ pre deti predškolského veku. Od roku  2007 víkendové kurzy plávania organizujeme aj v meste Martin v areáli plávania hotela Viktória. Novinkou v našej ponuke je otvorenie a prevádzkovanie Detského plaveckého centra v centre ?iliny, kde súčas?ou vybraných detských plaveckých programov je i saunovanie a detské masá?e. Plavecké kurzy organizujeme v priestoroch, ktoré vyhovujú zdravotným po?iadavkám a pravidelne sú monitorované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v ?iline a ďalšími akreditovanými organizáciami. Plavecké kurzy vykonávajú odborní inštruktori a tréneri plávania (inštruktori pre plávanie dojčiat, batoliat a detí predškolského veku, dr?itelia trénerských preukazov A  a C, dr?itelia certifikátov hier vo vode...). Práca s de?mi vo vodnom prostredí prebieha podľa osvedčenej metodiky a praxe, podľa skúseností z Českej republiky s vyu?itím rozmanitých didaktických plaveckých pomôcok. Pri práci s de?mi vychádzame zo zásady, ?e výučba  plávania detí predstavuje otvorený, dlhodobý a systematický proces vy?adujúci si trpezlivos?, dôslednos?, individuálny prístup a rešpektovanie psychomotorického vývoja detí.

Plavecká škôlka:
Základným cieľom je pravidelným pobytom detí vo vodnom prostredí a ich otu?ovaním prispie? k zvýšeniu obranyschopnosti detí a k pestovaniu hygienických návykov. Cieľom plávania detí v tomto veku je odstráni? strach detí z vody, nauči? ich základným plaveckým zručnostiam, a tým pripravi? deti na zvládnutie plaveckých spôsobov, ktoré sú obsahom plaveckej školy. Samotná práca s de?mi prebieha s vyu?itím rozmanitých certifikovaných plaveckých pomôcok a hračiek, ako sú plavecké pontóny, vodné valce, plavecké opasky, plavecké dosky rôznych tvarov, loptičiek, vodných zvieratiek, šmýkačiek, kruhov a pod.

Nácvik vo vodnom prostredí prebieha najprirodzenejšou formou – formou hier na nácvik pohybových a koordinačných schopností, hier na nácvik dýchania, splývania, hier na nácvik orientácie nad vodou a pod vodou, na súhru dýchania a splývania s vyu?itím detských básničiek, pesničiek a riekaniek s vodnou tematikou. Súčas?ou detských programov „plaveckej škôlky“ je i saunovanie a detské masá?e. Plavecká škôlka prebieha skupinovou formou.

Miesto akcie:
- Detské plavecké centrum ?ilina, Sasinkova 8, ?ilina: re deti je k dispozícii bazén s rozmermi 15 x 6 m, hĺbka vody 140 cm, teplota vody 29° - 30º C, recepcia, dve sauny, hygienická čas?. V celom areáli je podlahové vykurovanie.
- Areál Plávania hotela Viktória, V. ?ingora 9820, Martin: Pre deti je k dispozícii bazén s rozmermi 15 x 5-7 m, hĺbka vody 120 – 150 cm, teplota vody 28º C, šatne, sprchy, WC, sušiče vlasov, vykurované priľahlé priestory bazéna.

Plavecká škola (pre deti staršieho predškolského roku 4 - 5 ročné, pre deti školského veku od 6 rokov):
Základným cieľom je systematické odstraňovanie plaveckej negramotnosti detí s rešpektovaním postupnosti od jednoduchšieho k zlo?itejšiemu, od ľahšieho k ?a?šiemu tak, aby cieleným opakovaním sa deti „plavecky“ zdokonaľovali. Samotná práca s de?mi prebieha s vyu?itím rozmanitých certifikovaných plaveckých pomôcok a hračiek, ako sú plavecké pontóny, vodné valce, plavecké opasky, plavecké dosky rôznych tvarov, loptičiek, vodných zvieratiek, šmýkačiek, kruhov apd.
Cieľ plávania plaveckej školy je diferencovaný podľa typu kurzu, do ktorého je die?a zaradené.

V prípravnom kurze:
- pre „smelé deti“ a absolventov plaveckej škôlky zvládnu?, zdokonaľova? a rozširova? základné plavecké zručnosti, osvoji? si splývanie s plaveckou doskou a bez plaveckej dosky v polohe na prsiach a v polohe na znaku, zvládnu? a zdokonaľova? základy správnej techniky dýchania;
- pre „bojazlivé deti a deti s prvotným kontaktom s organizovanou formou výuky odstráni? strach z vodného prostredia formou hier s vyu?itím didaktických pomôcok, zvládnu? splývanie s plaveckou doskou v polohe na prsiach a na znaku.
- v základnom kurze (I. stupeň, II. stupeň, III. stupeň):
Zdokonaľova? zásady správnej techniky dýchania, nácvik jedného alebo dvoch plaveckých spôsobov s plaveckou doskou a bez plaveckej dosky, preplávanie aspoň 10 m. Cieľ plávania jednotlivých nadväzujúcich stupňov základného kurzu je zameraný na upevňovanie istoty, dýchania a techniky plaveckého spôsobu s preplávaním čo najväčšej vzdialenosti. 

V zdokonaľovacom kurze:
Zdokonali? osvojené plavecké spôsoby – zdokonalenie techniky a vytrvalosti, nácvik a zvládnutie ďalších plaveckých spôsobov. Súčas?ou vybraných detských programov „plaveckej školy“ je i saunovanie a detské masá?e. Plavecká škola prebieha individuálnou alebo skupinovou formou.

Miesto akcie:
- Areál plávania ZŠ Martinská 3325, ?ilina - Vlčince: Pre deti je k dispozícii bazén s rozmermi 12,5 x 8 m, hĺbka vody min. 110 cm, max. 130 cm, teplota vody 29° - 30º C, šatne, sprchy, WC, sušiče vlasov, vykurované priľahlé priestory bazénu.
- Detské plavecké centrum ?ilina, Sasinkova 8, ?ilina: Pre deti je k dispozícii bazén s rozmermi 15 x 6 m, hĺbka vody 140 cm, teplota vody 29° - 30º C, recepcia, dve sauny, hygienická čas?. V celom areáli je podlahové vykurovanie.
- Areál Plávania hotela Viktória, V. ?ingora 9820, Martin: Pre deti je k dispozícii bazén s rozmermi 15 x 5-7 m, hĺbka vody 120 – 150 cm, teplota vody 28º C, šatne, sprchy, WC, sušiče vlasov, vykurované priľahlé priestory bazéna.

      
Adresa: BEMA SLOVAKIA, s.r.o., Na kopci 35, 010 01 ?ilina
Kontakt: 0904 512 051, 0903 128 715, 041 / 565 04 20, rybpriko@stonline.sk, bemaslovakia@stonline.sk, www.bemaslovakia.sk

Komentáre
Žiaden komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste alebo zaregistrujte sa.

Žiadne hodnotenie ešte nebolo zaznamenané.
Rýchle hľadanie
Prihlásenie
Inzercia