KAM S DEŤMI - Svet kreatívnych detí a ich rodičov
Štvrtok, 02. Apríla 2015
Prihlásiť sa

Výtvarná súťaž
Inzercia
NAŠA ŠKOLA - 1. Súkromná ZŠ, Ružomberok

NAŠA ŠKOLA - 1. Súkromná ZŠ, Ružomberok

Ružomberok

Škola využíva UČEBNÝ PLÁN S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM CUDZIEHO JAZYKA - anglický jazyk, obohatený o integráciu anglického jazyka a výpočtovej techniky do všetkých vyučovacích predmetov a aj do organizovaného voľného času detí. Vo výchovno-vzdelávacom procese je kladený dôraz na využívanie netradičných, aktivujúcich a rozvíjajúcich vyučovacích metód, prvkov z rôznych zahraničných koncepcií, ktoré sú zaujímavé a efektívne (projekty, skupinové vyučovanie, prezentácie, individuálne práce). Takisto sa  dôraz kladie na rozvoj komunikácie najrôznejšími spôsobmi, kreativity, spolupráce, riešenie problémov, zodpovednosti, rozvoj zdravého sebavedomia a empatie. V triede je najviac 15 žiakov, čo umožňuje individuálny prístup ku každému žiakovi. V škole nezvoní - dĺžku vyučovacích blokov určuje učiteľ na základe zaujatia a momentálnej dispozície žiakov. Deti sú oslovované  podľa ich želania (krstné meno, skratka, prezývka, idol) a deti oslovujú celý personál školy krstnými menami. Anglický jazyk sa vyučuje od 1. ročníka, 2 hodiny do týždňa, tiež je integrovaný do všetkých predmetov, najmä v obdobiach upevňovania a opakovania učiva a tvorbe tematických projektov, komunikácia v tomto jazyku prebieha aj v organizovanom voľnom čase. V 3. a 4. ročníku je už počet hodín anglického jazyka rozšírený na 3 hodiny týždenne. Samozrejmosťou je využívanie výpočtovej a kancelárskej techniky (MS OFFICE, internet, e-mail, fax, scanner, xerox) priamo vo vyučovaní i v organizovanom voľnom čase. Deti môžu kedykoľvek cez vyučovanie jesť a piť (pri dodržaní hygienických pravidiel), používať WC, využiť podľa potreby čas v oddychovom kútiku. Žiaci sa aktívne podieľajú na organizácii a tvorbe prostredia i výchovnovzdelávacieho procesu. Vyučovanie prebieha formou tematických blokov, to znamená napríklad téma Strom - deti získavajú biologické a enviromentálne vedomosti a zručnosti, čítajú rozprávky a príbehy súvisiace s danou problematikou, na výtvarnej výchove sa zaoberajú farbami stromu, na matematike riešia slovné úlohy, súvisiace so sadovníctvom, výrobou a šetrením papiera. Žiak je počas celého štúdia hodnotený slovne, 2 x ročne slovným vysvedčením, v ktorom kladieme dôraz nie na chyby, ale na pokrok, ktorý žiak dosiahol (vedomosti, zručnosti, snaha, vôľa, originalita riešení). Žiak je porovnávaný jedine sám so sebou a o školských výsledkoch je informovaný len on a a jeho rodič.  Na druhom stupni sa využíva klasické hodnotenie známkou. Počas školského roka sú však žiaci hodnotení percentuálne, čo poskytuje bližší obraz o vedomostnej úrovni žiaka. Percentá sa potom premieňajú na známku. Škola uprednostňuje voľnosť detského prejavu pred drilom a memorovaním, podporuje  odvahu nebáť sa spraviť chybu, mať vlastný názor, ktorý nie je nemenný, otvorene sa vyjadriť i prijať konštruktívnu kritiku. V popoludňajších hodinách je presne vymedzený čas v SŠKD na prípravu na vyučovanie, kde sa žiaci na prvom stupni pripravujú zo základných predmetov na nasledujúce vyučovanie, na druhom stupni z predmetov, kde sú domáce úlohy písomné.  Rodičia sú súčasťou  školy, majú  prístup na vyučovanie (formou náčuvov), tiež sa môžu zapojiť do výchovno-vzdelávacieho procesu ako pomocní lektori, dobrovoľníci. Počas týždňa v priestoroch školy pôsobí aj Súkromná základná umelecká škola.  Vo vymedzenom čase žiaci navštevujú odbory, v ktorých sú prihlásení. Môžu si vyberať z nasledujúcich možností: výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno - dramatický odbor, hudobný odbor (hra na nástroj - klavír,flauta,gitara alebo  spev). 

 

Adresa: NAŠA ŠKOLA - 1.Súkromná ZŠ, J.Jančeka 24, 034 01 Ružomberok
Kontakt: 044 / 432 52 50, www.nasaskola.sk


Komentáre
Žiaden komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste alebo zaregistrujte sa.

Žiadne hodnotenie ešte nebolo zaznamenané.
Rýchle hľadanie
Prihlásenie
Inzercia