KAM S DE?MI - Svet kreatívnych detí a ich rodičov
Nedeľa, 26. Marca 2017
Prihlásiť sa

Výtvarná sú?a?
Inzercia
NA?A ?KOLA - 1. Súkromná Z?, Ru?omberok

NAŠA ŠKOLA - 1. Súkromná ZŠ, Ru?omberok

Ru?omberok

Škola vyu?íva UČEBNÝ PLÁN S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM CUDZIEHO JAZYKA - anglický jazyk, obohatený o integráciu anglického jazyka a výpočtovej techniky do všetkých vyučovacích predmetov a aj do organizovaného voľného času detí. Vo výchovno-vzdelávacom procese je kladený dôraz na vyu?ívanie netradičných, aktivujúcich a rozvíjajúcich vyučovacích metód, prvkov z rôznych zahraničných koncepcií, ktoré sú zaujímavé a efektívne (projekty, skupinové vyučovanie, prezentácie, individuálne práce). Takisto sa  dôraz kladie na rozvoj komunikácie najrôznejšími spôsobmi, kreativity, spolupráce, riešenie problémov, zodpovednosti, rozvoj zdravého sebavedomia a empatie. V triede je najviac 15 ?iakov, čo umo?ňuje individuálny prístup ku ka?dému ?iakovi. V škole nezvoní - dĺ?ku vyučovacích blokov určuje učiteľ na základe zaujatia a momentálnej dispozície ?iakov. Deti sú oslovované  podľa ich ?elania (krstné meno, skratka, prezývka, idol) a deti oslovujú celý personál školy krstnými menami. Anglický jazyk sa vyučuje od 1. ročníka, 2 hodiny do tý?dňa, tie? je integrovaný do všetkých predmetov, najmä v obdobiach upevňovania a opakovania učiva a tvorbe tematických projektov, komunikácia v tomto jazyku prebieha aj v organizovanom voľnom čase. V 3. a 4. ročníku je u? počet hodín anglického jazyka rozšírený na 3 hodiny tý?denne. Samozrejmos?ou je vyu?ívanie výpočtovej a kancelárskej techniky (MS OFFICE, internet, e-mail, fax, scanner, xerox) priamo vo vyučovaní i v organizovanom voľnom čase. Deti mô?u kedykoľvek cez vyučovanie jes? a pi? (pri dodr?aní hygienických pravidiel), pou?íva? WC, vyu?i? podľa potreby čas v oddychovom kútiku. ?iaci sa aktívne podieľajú na organizácii a tvorbe prostredia i výchovnovzdelávacieho procesu. Vyučovanie prebieha formou tematických blokov, to znamená napríklad téma Strom - deti získavajú biologické a enviromentálne vedomosti a zručnosti, čítajú rozprávky a príbehy súvisiace s danou problematikou, na výtvarnej výchove sa zaoberajú farbami stromu, na matematike riešia slovné úlohy, súvisiace so sadovníctvom, výrobou a šetrením papiera. ?iak je počas celého štúdia hodnotený slovne, 2 x ročne slovným vysvedčením, v ktorom kladieme dôraz nie na chyby, ale na pokrok, ktorý ?iak dosiahol (vedomosti, zručnosti, snaha, vôľa, originalita riešení). ?iak je porovnávaný jedine sám so sebou a o školských výsledkoch je informovaný len on a a jeho rodič.  Na druhom stupni sa vyu?íva klasické hodnotenie známkou. Počas školského roka sú však ?iaci hodnotení percentuálne, čo poskytuje bli?ší obraz o vedomostnej úrovni ?iaka. Percentá sa potom premieňajú na známku. Škola uprednostňuje voľnos? detského prejavu pred drilom a memorovaním, podporuje  odvahu nebá? sa spravi? chybu, ma? vlastný názor, ktorý nie je nemenný, otvorene sa vyjadri? i prija? konštruktívnu kritiku. V popoludňajších hodinách je presne vymedzený čas v SŠKD na prípravu na vyučovanie, kde sa ?iaci na prvom stupni pripravujú zo základných predmetov na nasledujúce vyučovanie, na druhom stupni z predmetov, kde sú domáce úlohy písomné.  Rodičia sú súčas?ou  školy, majú  prístup na vyučovanie (formou náčuvov), tie? sa mô?u zapoji? do výchovno-vzdelávacieho procesu ako pomocní lektori, dobrovoľníci. Počas tý?dňa v priestoroch školy pôsobí aj Súkromná základná umelecká škola.  Vo vymedzenom čase ?iaci navštevujú odbory, v ktorých sú prihlásení. Mô?u si vybera? z nasledujúcich mo?ností: výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno - dramatický odbor, hudobný odbor (hra na nástroj - klavír,flauta,gitara alebo  spev). 

 

Adresa: NAŠA ŠKOLA - 1.Súkromná ZŠ, J.Jančeka 24, 034 01 Ru?omberok
Kontakt: 044 / 432 52 50, www.nasaskola.sk


Komentáre
Žiaden komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste alebo zaregistrujte sa.

Žiadne hodnotenie ešte nebolo zaznamenané.
Rýchle hľadanie
Prihlásenie
Inzercia