KAM S DE?MI - Svet kreatívnych detí a ich rodičov
Nedeľa, 26. Marca 2017
Prihlásiť sa

Výtvarná sú?a?
Inzercia
Plavecká ?kola Aqua, Ko?ice

Aqua centrum – Plavecká škola Aqua, Košice

Košice

Plaveckú školu začínajú navštevova? detičky (baby kurz) ihneď po narodení (0-2 roky). V materských školách opä? navštívia Aqua centrum (predplavecký kurz), nakoľko organizuje skupinové kurzy pre predškolské zariadenia v celom meste (4-6rokov). Základné  a stredné školy dostávajú ponuky na plávanie v rámci vyučovania.

Priestor na plávanie majú v Aqua centre deti z celých Košíc a okolia vo večerných kurzoch, kde majú mo?nos? zúčastni? sa základného a zdokonaľovacieho kurzu (6-14 rokov), alebo sa mô?u pripravova? na plavecké resp. vodnopólové tréningy v najväčšej základni plávania v meste v AQUA prípravke (kondičné plávanie), ktorá pripravuje deti na tréning pre ŠKP ale aj iné oddiely plávania resp. vodného póla. Pokiaľ sa tu nenaučia pláva? deti, ešte stále je tu mo?nos? nauči? sa pláva? alebo zdokonali? sa pre dorast ale aj dospelých (15-80 rokov).

Baby kurz: Plávanie kojencov a batoliat pre detičky od 6 mesiacov – do 2 rokov
Miesto akcie: Wellnes club - Diamantová 1 
Trvanie: 10hod + prednáška
O mo?nosti a podmienkach zapojenia sa do tohto programu sa informujte na telefónnych číslach 0905 546 312, 055 / 623 30 14 alebo aquaskola@aquaskola.sk
Cena kurzu:  100 € (3012,60 Sk)
Cena prednášky: 20€ (602,52 Sk)
Cena kurzu + prednášky: 100 € (3012,60 Sk)
Na prednáške sa dozviete ako pripravi? die?atko na ,, veľký “ bazén. Die?atko následne pripravujete Vy pri be?nom kúpaní doma. Prednáška zahŕňa názorné video uká?ky celého postupu prípravy ako aj všetky podrobnosti týkajúce sa priebehu kurzu ktoré Vám osobne vysvetlí vedúci kurzu. V cene prednášky je zahrnutý aj manuál postupnosti pri nácviku organizačné pokyny. S die?atkom si doma nacvičíme celú ,,abecedu“  či?e prípravu od ktorej sa odvíja Baby kurz a tak rodičia ako aj detičky sa naučia základné zručnosti aby v nich mohli pokračova? u? pod vedením vyučujúceho priamo na bazéne. Výhodou oproti iným metodikám výuky bez prednášky je to, ?e nezačíname od bodu nula a die?atko zvláda oveľa ľahšie všetky prvky aplikované na Baby kurze.
Pojem plávanie tu zahŕňa hru rodičov , rôzne cviky a ponáranie s  de?mi vo vode, kde sa deti učia základné plavecké zručnosti, ktoré musí zvládnu? ka?dý, kto sa chce nauči? pláva?.
V bazéne je s die?atkom jeden z rodičov. Maximálny počet detí v skupine je 7. Na konci kurzu dostanú deti fotku  z ponárania pod vodou. A fotky na CD z ,,plávania“ detičiek.

Plavecká škola:
- Predplavecký kurz
- Základný kurz
- Zdokonaľovací kurz
- Prírpava do oddielu plávana  vodného póla

Predplavecký kurz:
Kontakt: 0905 546 310
Miesto: Krytá plaváreň
Trvanie: 10 hodín
Cena: 24 € (723,02 Sk) - Krytá plaváreň
Tento kurz je určený pre deti predškolského veku. Cieľom kurzu je získa? u detí kladný vz?ah k vode. Nauči? deti dýcha? do vody, získa? základné plavecké pohyby s nadľahčovacími pomôckami aj bez pomôcok. Niektoré deti sa doká?u samostatne pohybova? po hladine. Kurz nemá za cieľ nauči? deti samostatne pláva?. Tento kurz je určený pre skupinovú výuku detí prostredníctvom materskej školy. V prípade, ?e rodič chce die?a nosi? samostatne v doobedňajších hodinách, je mo?né sa po dohode zaradi? do skupinového kurzu. Kurzy prebiehajú len v dopoludňajších hodinách. Na konci kurzu dostanú deti mokré vysvedčenie.

Základný kurz::
Kontakt: 055 / 623 30 14, 0905 546 310
Miesto: Krytá plaváreň
Trvanie: deti - 15 hodín
Cena: 70 € ( 2108,82 Sk)
Tento kurz je určený pre deti od 6 rokov a? po dospelých. Cieľom kurzu je nauči? frekventantov pláva? plaveckým spôsobom prsia , základy ponárania hlavy, dýchania  do vody a skákania na nohy. Deti sa učia pláva? s plaveckou vestou , osvojujú si základy všetkých 4  plaveckých spôsobov , pričom dôraz sa kladie na plavecký spôsob – prsia a technické zvládnutie koordinácie pohybov rúk a nôh. Po 8. lekcii začínajú pláva? postupne aj bez plaveckej vesty. Kurz končí 15. lekciou , kedy absolvujú frekventanti kurzu skúšku , koľko metrov zvládnu prepláva? samostatne. Na poslednej hodine je preskúšanie, deti obdr?ia diplom.

Zdokonaľovací kurz:
Kontakt: 055 / 623 30 14, 0905 546 310
Po?iadavky: vek min. 6 rokov, vedie? prepláva? min. 25 m jedným spôsobom s istotou
Miesto: Krytá plaváreň
Trvanie: deti - 15 hodín
Cena: 70 € ( 2108,82 Sk)
Tento kurz je určený pre deti od 6 rokov a? po dospelých. Cieľom kurzu je nauči? frekventantov pláva? plaveckým spôsobom prsia, kraul, znak,  a štartový skok - všetko technicky správne. Po úspešnom absolvovaní kurzu je mo?né pokračova? v prípravke (kondičné plávanie).

Prípravka do oddielu plávania a vodného póla:
Kontakt: 055 / 623 30 14 , 0905 546 310
Po?iadavky: vek min. 7 rokov, úspešné absolvovanie zdokonaľovacieho kurzu
Miesto: Krytá plaváreň
Trvanie:. 25 hodín
Cena: 70 € ( 2108,82 Sk)
Táto príprava je základom plaveckého resp. vodnopólového tréningu. Frekventanti chodia na tréning dva krát v tý?dni. Cieľom tréningov je pripravi? deti na plavecký tréning v oddiely ŠKP, respektíve zamestna? deti správnou činnos?ou, podporujúcou zdravotný, psychický a duševný stav die?a?a. Deti si zdokonaľujú plavecké spôsoby, učia sa základom plaveckých a vodnopólových tréningov, základom potápania a vodnej záchrany. Plavci sa zúčastňujú aj plaveckých sú?a?í. Najlepších plavcov vyberáme do oddielu plávania ŠKP, kde sme trénermi mláde?e.

Adresa: Aqua centrum – Plavecká škola Aqua, Krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4, Košice
Kontakt: 055 / 623 30 14 , 0905 546 310,  www.aquaskola.sk

Komentáre
Žiaden komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste alebo zaregistrujte sa.

Žiadne hodnotenie ešte nebolo zaznamenané.
Rýchle hľadanie
Prihlásenie
Inzercia